Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

SUMMIT CORPORATE FINANCE B.V. TE AMSTERDAM

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 92325847


1. Deze algemene voorwaarden, die tevens zijn opgenomen op de website www.summitcf.nl/algemene-voorwaarden, zijn van toepassing op alle door Summit Corporate Finance B.V. (hierna Opdrachtnemer) te verrichten en verrichtte opdrachten (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen). Toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon bij Opdrachtnemer zal worden uitgevoerd. De Opdrachtgever heeft alsdan uitsluitend aanspraken jegens Opdrachtnemer. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door haar aan te wijzen partners en personeelsleden van Opdrachtnemer te laten uitvoeren.

3. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4. Alle door Opdrachtnemer ontwikkelde en/of samengestelde adviezen, rapporten, notities en materialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste wijze samengesteld. Niettemin kan Opdrachtnemer op geen enkele wijze instaan voor de juistheid van en volledigheid ervan. Opdrachtnemer staat nimmer in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

5. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.

6. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal drie (3) maal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van € 250.000. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste 12 maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever heeft ontvangen.

Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, en zal Opdrachtnemer de kosten vergoeden die zij maakt of zal maken in verband met het verweer tegen dergelijke aanspraken van derden, die verband houden met dan wel voortvloeien uit door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst(en) met Opdrachtgever.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve (en op kosten) van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan (de inhoud van) de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en alle aan Opdrachtnemer verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht.

9. Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever het honorarium en, indien van toepassing, omzetbelasting verschuldigd. Betaling van facturen dient te geschieden binnen de op de facturen genoemde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling niet binnen de geldende termijn is ontvangen wordt de Opdrachtgever geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.

10. Opdrachtnemer is gerechtigd jaarlijks per de aanvang van ieder kalenderjaar haar gehanteerde prijzen te verhogen conform de prijsindex van het CBS.

11. Bij annulering van de opdracht door de Opdrachtgever vanwege redenen of oorzaken gelegen aan de zijde van de Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte (on)kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Opdrachtnemer wegens de niet uitvoering van de overeenkomst, waaronder vergoeding van schade en gederfde winst.

12. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. De Opdrachtgever stemt er mee in dat Opdrachtnemer gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik daarvan.

13. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens van de Opdrachtgever en daar werkzame personen voor optimale dienstverlening en voldoening aan wettelijke verplichtingen. Verwerking vindt plaats in overeenstemming met het privacy statement van Opdrachtnemer. Dit beleid is te raadplegen www.summitcf.nl/privacy-policy.

14. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen, met dien verstande dat Opdrachtnemer bevoegd blijft de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer kennis te nemen.

15. Alle rechten van industriële- of intellectuele eigendom met betrekking tot de van Opdrachtnemer afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde werken worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht het aandeel van de Opdrachtgever of van door hem ingeschakelde derden (waaronder begrepen eigen personeel van Opdrachtnemer) in de totstandkoming daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Opdrachtnemer voorbehouden. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door Opdrachtnemer beschikbaar gestelde werken te verwijderen of te wijzigen.

16. Onverminderd het bepaalde in artikel 4 eerste zin, zijn deze algemene voorwaarden niet slechts bedongen ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle (voormalige, huidige of toekomstige): (i) partners, (ii) hun eventuele bestuurders en (directe of indirecte) aandeelhouders, (iii) bestuurders van Opdrachtnemer, (iv) alle personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en (v) alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld, alsmede alle erfgenamen van voornoemden (tezamen de “Begunstigden)”. Voor zover nodig geldt het bepaalde in artikel 2 en artikel 4 alsmede dit artikel 14 als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 van het Burgerlijk Wetboek ten behoeve van de Begunstigden, welk beding door Opdrachtnemer namens de Begunstigden reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

17. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven een vertaling daarvan.